نخستین تصاویر از نسل جدید کیا اسپورتیج درز نموده است و گویا این بار هم جاسوسان صنعتی دقیقاً به هدف زده اند چراکه همه گمانه زنی ها، رندرها و ...

ادامه خبر