برای نمایش پیام هنگام ورود به صفحه میتوانید این کد را در صفحه خود قرار دهید
کد:
<script language="javascript" type="text/javascript">
alert("Welcome my friend to Web SITE DownAllFa.ir")
</script>