تصنیف «ایـــران»

| دانــلــود | لینک کمکی |
مدت زمان: ۴:۰۰
حجم فایل: ۲.۸ مگابایت
» آهنگساز: علی قمصری
» خواننــده: همایون شجریان
» کلام: حسین فرهنگ مهر
پر و بالش خونین، خسته از راه دراز
گاه نزدیکِ زمین، گاه در اوج بُوَد در پرواز
آمده از سدگانی بس دور
از ستمهای فراوان رنجور
کی شود تا که دگربار گشاید پر و بال؟
سایهگستر شود از آن سوی دریای پرآوازهی پارس
بر میانرودان تا فراسوی ارس
سرزمین اران، زادبوم مادان
وز دگر سو بر فراز سیستان و مُکران
بر سمرقند، بلخ و بخارای سترگ
بر هرات و بر مرو، بر خراسان بزرگ
ز کنار سیستان تا به خوارزم و تخار
روی البرز بلند تا فرارود
تا به سرسبز فلات پامیر
تا بدانجا که فرود آمده تیر از کمانِ آن کماندار دلیر
تا بگیرد کی اوج به امید یزدان ایران...

تصنیف «خلیــج پــارس»

| دانــلــود | لینک کمکی |
مدت زمان: ۶:۱۸
حجم فایل: ۴.۳ مگابایت
» آهنگساز: علی قمصری
» خواننــده: همایون شجریان
» کلام: حسین فرهنگ مهر
غُرش خیزاب های نیلگونْ دریای پارس
بازتابی هست از نام غرورافزای پارس
تا بهیاد آرد شکوه روزگار باستان
کی خلیج پارس از بیگانگان گیرد نشان
همنوا خیزابها خوانند با من این سرود
باد بر هر چه نشان از پارس دارد بس درود
همنوا و همسُرا خیزابهای پُرخروش
میزنند ایرانیان را سربهسر بانگِ بهوش
یکزبان و یکدل و همبسته و همداستان
مرزها را با خردورزی زدایید از میان
پاک باید تا کنید آثار ننگین نامه ها
کرد آنچه پاره پاره میهن و از هم جدا جدا
سربهسر باشید مانند دماوند استوار
همدل و هم آرمان و ایران زمین را پاسدار