فارنت: جمعه گذشته کشور ژاپن شاهد قویترین زمینلرزه تاریخ خود به قدرت ۸٫۹ در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بود. شرکت گوگل پس از این واقعه ویرانگر اقدام به راهاندازی سرویسهای اینترنتی برای ارائه خدمات به آسیبدیدگان جهت یافتن افراد گمشده و اطلاع از حال دوستان، آشنایان و افراد خانواده شهروندان در این کشور کرد.
اگر چه پس از این واقعه تصاویر از تصاویر منتشر شده میتوانستیم میزان ویرانیهای برجای مانده از این واقعه را حدس بزنیم اما در همین حال شرکت گوگل تصاویر ماهوارهای موجود در سرویس نقشه آنلاین گوگلمپ و همچنین برنامه نقشه گوگلارث خود را بهروزرسانی کرد تا بتوان با مقایسه این تصاویر با تصاویر پیش از زلزله بیشتر به عمق این فاجعه پی برد.


برای اضافه شدن این تصاویر به برنامه گوگل ارث خود میتوانید فایلهای زیر را که با نام شهرها قرار گرفته است دانلود کرده و به برنامه خود اضافه کنید و یا از تصاویر موجود در گوگلمپ استفاده کنید.
+ دیدن تصاویر بیشتر
پایان مطلب/