شما جای اینا بودید چیکار میکردید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ @()_