برای این کار در ویندوز ایکس پی این آدرس را دنبال میکنیم
Control panel >> Date, Time, Language, and Regional Options >> Regional and Language Options
در پنجره باز شده بوتون Customize را فشار میدهیم
حال در پنجره باز شده به برگه Time میرویم
در این برگه در قسمت Time Format میتوانیم چگونگی نوشتن ساعت را تغییر دهیم
در قسمت Time Separator میتوانیم علامت دو نقطه که بین ساعت و دقیقه هست راتغییر دهیم
در قسمت AM symbol میتوانیم نوع نوشته را تغییر دهیم یا با کلیک بر روی نوشته مقابل کلمه دیگری به جای آن بنویسیم
در قسمت PM symbol هم میتوانیم نوع نوشته را تغییر دهیم یا با کلیک بر روی نوشته مقابل کلمه دیگری به جای آن بنویسیم