سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا ساعت 24 روز 25 اسفندماه و سهمیه عادی بنزین فروردین تا ساعت 24 روز 29 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی، عمومي و خدماتی واریز میشود.

دولت به منظور توسعه گردشگردی به ویژه درايام تعطیلات نوروزی با اختصاص 60 لیتر بنزین نوروزی به خودروها با قیمت نیمه یارانهاي 400 تومانی موافقت کرده است.
در حال حاضر با وجود موافقت اعضای کابینه با اختصاص اين سهمیه بنزین نوروزی اما تاکنون جمع بندی نهایی در خصوص زمان دقیق واریز سهمیه ها به کارتهای هوشمند سوخت نهایی نشده است.
پیش بینی ميشود در صورت توافق نهایی بیش از 3/1 میلیارد لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانهای 25 نوع خودروی شخصی، عمومي و خدماتی به کارتهای هوشمند سوخت واریز خواهد شد.
پیگیری های خبرنگار مهر نشان میدهد با توجه به آغاز مرحله اول سفرهای نوروزی اين سهمیه تا ساعت 24 روز 25 اسفند به کارتهای هوشمند واریز شود. علاوه براين، 60 لیتر سهمیه بنزین فروردین ماه هم ساعت 24 روز 29 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی واریز خواهد شد.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم پیشتر با اشاره به نهایی شدن سناریوی اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در دولت، اعلام کرده بود: سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا 25 اسفند به کارتهای هوشمند سوخت واریز ميشود.