همانطوری که ميبينيد در ليست فايلها قابل اجرا اسمی از فايلهای Dat برده نشده در حاليکه Media Player قابليت اجرای فايلهای ويدئويی Dat را داراست و امروز بسياری از افراد برای نمايش Video CD و DVD از کامپيوتر استفاده ميکنند.
جهت افزودن اين قابليت به Media Player مراحل زير را دنبال کنيد:

1- Run را از منوی Start انتخاب کنيد و regedit را اجرا کنيد
2- بعد از باز شدن برنامه Registry Editor به آدرس زير برويد:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MediaPlayer/Player/Extensions
3- به Description برويد و با Right-Click کردن در ناحيه قاب سمت راست يک String value جديد به نام 8 درست کنيد(اگر آخرين کليد موجود 7 ميباشد)
4- بر روی مقدار جديد ساخته شده دوبار کليک کنيد و Value data را برابر:

Video CD (*.dat)
قرار دهيد:
5- به Types برويد و دوباره مانند مرحله قبل يک String Value جديد ايجاد کنيد و مقدار آن را اين بار فقط برابر dat.* قرار دهيد:
6- بسته به نسخه ای از Media Player که استفاده ميکنيد ممکن است يک پوشه به نام MUIDescription هم موجود باشد. اگر چنين بود يک String value مانند مراحل قبل ايجاد کنيد و Value Data آن را برابر با Video CD قرار دهيد
7- Registry Editor را ببنديد و Media Player را باز کنيد و از منوی File گزينه Open را انتخاب کنيد
8- برای اطمينان از اعمال موفقيت آميز تغييرات Files of type را باز کنيد تا مطمئن شويد Video CD در آن ليست شده است