تا چند وقت دیگه دختر های چینی با مهریه کم هم به بازار میاد که پسرهای مجرد هم با شرایط بهتری تشکیل خانواده بدهند....