یعنی این که وقتی بر روی فایلهایی مانند فایلهایی با فرمت Mp3 راست کلیک میکنیم یک منو به قسمت
راست کلیک بر روی این فرمت اضافه کنیم

برای این کار در ویندوز ایکس پی از منوی Tools واقع در منوهای My Computer و در ویندوز 98 از منوی View گزینه
Folder Options را انتخاب میکنیم و در قسمت File Types فرمت مورد نظر را در لیست پایین انتخاب میکنیم
بعد از انتخاب فرمت مورد نظر بر روی بوتون Advanced کلیک میکنیم و در پنجره باز شده بوتون New را میزنیم
در پنجره باز شده در قسمت Action کلمه یا جمله یا عنوانی که میخواهید اضافه شود را بنویسید
و در قسمت Application use to perform action از قسمت Browse برنامه ای که با آن اجرا شود را پیدا میکنیم و
وپنجره را Ok میکنیم و میبینیم که عنوانی که اضافه کرده ایم به لیست اضافه شده است
و دو پنجره دیگر را نیز OK میکنیم
حال بر روی فرمتی که این تغییرات را انجام داده ایم راست کلیک میکنیم میبینیم که همان عنوان اضافه شده است
و با انتخاب آن عنوان فایل با همان برنامه که انتخاب کرده بودید باز میشود