برای این کار به رجیستری رفته و این آدرس را دنبال می کنیم :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\policies\activedesctop

و یک گزینه با این مشخصات اضافه می کنیم

Data Type : binary value
Value name : nochangingwallpaper
Value data : 01 00 00 00