این پیغام که با اتصال به اینترنت فعال میشود
با سرعت کم در ایران مشکل میشود ویندوز را به روز کرد
برای غیر فعال کردن این پیغام این مسیر را دنبال کنید

Properties My Computer ( System Properties ) / Automatic Updates
در این قسمت گزینه Turn off Automatic Updates را بزنید
البته کسانی که از خطوط پر سرعت استفاده میکنند
توصیه میشود که این گزینه را غیر فعال نکنند