شايد هيچ موضوعي به اين اندازه واضح و بديهي نباشد كه آسمان آبي است. اما چرا آسمان ما آبي است و مثلا بنفش، *قرمز يا صورتي نيست؟* مثلا شب*ها كه خورشيد در آسمان نيست، با آسماني مشكي طرف هستيم كه نور ستاره*ها و ماه در پس*زمينه مشكي آن مي*درخشد.

چرا در روز اين اتفاق نمي*افتد مثلا در روز به جاي آسماني آبي، *آسماني تيره مي*داشتيم كه خورشيد در زمينه آن بدرخشد؟

اين اتفاق مي*افتاد اگر زمين جو نداشت. در واقع مسووليت اصلي همه اين داستان*ها، جو زمين است كه باعث مي شود زندگي ما روي زمين ادامه يابد. تابش نور خورشيد در مقابل ماه يا ستاره*ها بسيار زياد است و به همين دليل زماني كه وارد جو زمين مي*شود، تاثيري متفاوت از نور ماه و ستاره*ها در شب ايجاد مي*كند.

نور خورشيد تركيبي از طول موج*هاي مختلف است كه رنگ*هاي مختلفي را در دل نور سفيد خود دارد هنگام وقوع رنگين*كمان شما مي*توانيد اين طيف رنگي را ببينيد يا با قرار دادن منشوري در برابر پرتو نور خورشيد آن را به رنگ*هاي سازنده آن تجزيه كنيد. اين نور سپيد و درخشان خورشيد در روز اما براي اين*كه بتواند خود را به چشمان ما برساند بايد از ميان جو غليظ سياره ما عبور كند. جوي كه عمدتا از نيتروژن و اكسيژن تشكيل شده است.

عبور نور خورشيد از دل اين گازهاي جوي كه ابعاد ذرات تشكيل*دهنده آنها از طول موج نور عبوري كوچك*تر است، باعث مي*شود تا اين طول موج*هاي مختلف متناسب با طول موجشان در جو پراكنده شوند. همين پراكندگي است كه باعث مي*شود تا در روز برخلاف شب همه آسمان روشن شود چرا كه منبع نور، آنقدر قوي است كه ميزان پراكندگي آن باعث روشن شدن كل آسمان مي*شود، اما چرا آسمان آبي است؟

پديده پراكندگي طول موج*هاي مختلف در محيط*هاي مختلف را اصطلاحا به نام پديده رايلي مي*شناسند. فرمول رايلي ميزان پراكندگي نور در آسمان را بيان مي*كند. اين پراكندگي و در واقع ميزان پراكنده شدن هر يك از طول موج*هاي مختلف در آسمان به ماده*اي بستگي دارد كه نور از ميان آن عبور مي*كند. جو زمين عمدتا از نيتروژن تشكيل شده است و مولكول*هاي اين گاز در شرايط عادي نور آبي را بيش از بقيه طول موج*ها پراكنده مي*كنند. نتيجه اين مي*شود كه غير از مواقعي كه غبار زيادي در جو وجود دارد يا هنگام غروب خورشيد آسمان را آبي ببينيم.

اين پديده در سيارات ديگر هم اعمال مي*شود. مثلا در مريخ با توجه به تركيب جوي آن عمدتا طول موج نور قرمز است كه پراكنده مي شود و به همين دليل هم مي توانيد در مريخ آسماني سرخ فام را ببينيد. اما اگر زمين جو نداشت چه؟ *در اين صورت هيچ پراكندگي رخ نمي*داد و آسمان سياهي داشتيم كه خورشيددرخشاني در زمينه سياه آن مي*درخشيد.

نظر شما چیه...؟!