در ویندوز ایکس پی وقتی که ویندوز با ایراد یک برنامه روبرو میشود پیغامی بر بسته شدن آن برنامه میدهد
حال برای این که از دادن ای پیغام جلوگیری کنیم یا آن را محدود کنیم به آدرس زیر میرویم

آدرس زیر را دنبال میکنیم
properties my computer>> advanced>>Error Reporting
حال در پنجره باز شده برای اینکه اصلآبا این پیغام روبرو شویم
تیک قسمت Disable Error Reporting را میزنیم
در قسمت Enable Error Reporting دو گزینه موجود هست
یکی برای فایلهای سیستمی و دیگری برای برنامه های نصب شده
برای محدود کردن اینکه چه برنامه ای این پیغام را ندهد از قسمت Choose Programs این برنامه را مشخص میکنیم