گوگل کردن فقط تایپ چند کلمه و کلیک روی دکمه جستجو نیست. برخی اوقات این روش کمترین نتیجه دلخواه مارا رقم خواهد زد. اما میتوانیم با دانستن ترفندهای جستجو به راحتی به نتایج دلخواهمان برسیم.
در موتور جستجوی گوگل میتوانید از کدهای زیر استفاده کنید:
filetype:
برای جستجوی نوع خاصی از فایلها میتوان استفاده کرد. مثال: search marketing filetype:doc

site:
جستجو درون یک سایت یا دامین. مثال: google site:downallfa.com

inurl:
کلمه جستجو شده در بین دامینها جستجو خواهد شد. مثال: inurl:marketing

allinurl:
این کد هم مانند کد قبل عمل میکنند اما میتوان از چندین کلمه در جستجو استفاده کرد. مثال: allinurl: search marketing

intext:
جستجوی کلمات در متن اصلی سایتها. مثال: intext:marketing

allintext:
این کد هم بمانند کد قبل است با این تفاوت که امکان جستجوی چندین واژه وجود دارد. مثال: allintext: search marketing

intitle:
همانطور که مشخص است در تیترها جستجو خواهد کرد. مثال: intitle:“search marketing”

allintitle:
بمانند کد قبل. مثال: allintitle: search marketing

related:
صفحاتی را برمیگرداند که حاوی مقدار گفته شده باشد. مثال: related:www.downallfa.com

info:
مشخصات صفحه مورد نظر را برمیگرداند. مثال:info:www.www.downallfa.com

link:
صفحاتی را جستجو میکند که به صفحه مورد نظر شما لینک دادهاند. مثال: link:www.abc.com/abc.html

cache:
کش گوگل را از یک صفحه نمایش میدهد! مثال: cache:www.abc.com/abc.html

define:
تعریف واژه شما. مثال: define:search marketing

{street address}
نمایش نقشه و مشخصات آدرسی که وارد شده. مثال: ۱۲۳ main, chicago, il chicago, il chicago

{عملیات ریاضی}
به راحتی میتوانید عملیات ریاضی را جستجو کنید؛ گوگل نتیجه نهایی عملیات را برمیگرداند. مثال: ۳۵ * ۴۰ *