در ویندوزهای ME و 98
ابتدا فایلهای مخفی و فایلهای سیستمی را باز میکنیم
به درایو C میرویم و فایل BOOT.INI را باز میکنیمسپس آن را با برنامه باز شده ویرایش میکنیم و آن را SAVE میکنیم

توجه :فقط اسمهایی را که در بین این علامت ها هست را تغییر دهید ( " )
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows"
در ویندوز xp
آدرس زیر را دنبال میکنیم

properties my computer>> advanced>>start up and recovery
settings این قسمت را میزنیم و در پنجره باز شده کلید edit را فشار میدهیم
سپس آن را با برنامه باز شده ویرایش میکنیم و آن را SAVE میکنیم