يک مطالعه که به تازگي انجام شده است، نشان مي دهد: هورمون «اکسي توسين» که بر رفتارهايي مانند اعتماد ، همدلي و سخاوت تاثير مي گذارد ، بر رفتارهاي متضاد آن مانند حسادت و تکبر نيز تاثير دارد. ساينس ديلي می گوید ، محققان با توجه به يافته هاي اين مطالعه اظهار داشتند: اين هورمون برانگيزاننده احساسات اجتماعي است ، بطوري که زماني که ارتباط شخص مثبت است هورمون اکسي توسين موجب تقويت رفتارهاي مثبت اجتماعي مي شود و زماني که اين ارتباط منفي است اين هورمون احساسات منفي را تقويت مي کند.

مطالعاتي که پيش از اين انجام شده نشان مي دهد،* هورمون اکسي توسين تاثير مثبتي بر روي احساسات مثبت دارد. در يک مطالعه افرادي که هورمون اکسي توسين استنشاق کرده بودند، احساسات ايثارگرانه از خود بروز دادند. گمان مي رود اين هورمون در ايجاد ارتباطات ميان افراد نقش مهمي ايفا مي کند.اين در حالي است که مطالعات ساير محققان بر روي جوندگان نشان داد که اين هورمون با پرخاشگري نيز ارتباط دارد.

محققان در اين مطالعه تاثير اين هورمون را بر احساسات اجتماعي منفي بررسي کردند.اين مطالعه که در مجله «روان شناسي بيولوژيکي» منتشر شده است بر روي 56 نفر انجام شد. در اين مطالعه نيمي از افراد در جلسه اول هورمون اکسي توسين استنشاق کردند و در جلسه دوم به آنها دارونما داده شد. به بقيه افراد در جلسه اول داورنما و در جلسه دوم اکسي توسين داده شد سپس محققان از شرکت کنندگان خواستند تا يک بازي شانسي را با يک رقابت کننده ديگر که در حقيقت يک رايانه بود انجام دهند.

در اين بازي از هر کدام از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا از ميان سه در، يک در را انتخاب کنند و پولي را که در پشت يکي از درها مخفي شده بود، از آن خود کنند. اين افراد نسبت به رقيب خود برخي اوقات پول کمتر و برخي اوقات پول بيشتري برنده مي شدند و به اين صورت شرايطي ايجاد مي شد که احساس حسادت و غرور را در شخص برمي انگيخت.

نتيجه اين مطالعه نشان داد افرادي که هورمون عشق را استنشاق کردند ، زماني که رقيب پول بيشتري برنده مي شد ، حسادت بيشتري از خود بروز مي دادند و زماني که آنها جلو مي افتادند ، احساس غرور پيدا مي کردند. نتيجه جالب ديگري که از اين مطالعه بدست آمد اين بود که به محض پايان بازي، تفاوتي در اين احساسات ميان افراد شرکت کننده ديده نمي شد.اين امر نشان مي دهد که احساسات منفي تنها در جريان بازي قوت مي گيرد.
نقل از فانپاتوق