سپتامبر، ماه پرتنشی در میان ماه های انتهایی سال میلادی محسوب میشود به ویژه بعد از حوادث یازدهم این ماه در سال 2001 بازهم توجهات بیشتری معطوف آن شد. اما بزرگترین و جنجالی ترین ...

ادامه خبر