همین چند سال پیش تولید ریو در کشورمان متوقف شد و طبق معمول خبری از جایگزینی نسل جدید به جای نسل قبلی نشد و ریو بار سفرش را از ایران بست. اما نسل جدید کیا ریو که ...

ادامه خبر