با انتشار گزارش جديد مركز آمار درباره نوسانات كشوري نرخ زمين، مسكن و اجاره بها در نيمه  دوم سال 92، معدل يكساله قيمت ملك محاسبه شد.

ادامه خبر