عده یی از تحلیلگران بازار اعتقاد بر این دارند بانک مرکزی نتوانسته است در این روز ها مدیریت خوبی بر بازار داشته باشد و همین امر باعث رشد کماکان نرخ ارز در بازار شده است.

ادامه خبر