وزير اقتصاد 2 شرط دولت براي حذف يارانه پردرآمدها را اعلام کرد.علي طيب نيا در پاسخ به سوالي درباره دليل عدم توفيق دولت در متقاعد ساختن پر درآمدها براي ...

ادامه خبر