از آنجاکه در ماه رمضان از خرمای ذخیره شده در سرخانه ها استفاده می شود، فرصت برای مانور بیشتر واسطه ها فراهم شده؛ به گونه ای که قیمت خرما در بازار مصرف ماه رمضان نسبت ...

ادامه خبر