یک وکیل دادگستری گفت: عملکرد بابک زنجانی، دسته جمعی بوده است؛ زیرا یک فرد به تنهایی نمی تواند چنین اموالی تحصیل کند.

ادامه خبر