صندوق بین المللی پول (IMF)، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می شود. این صندوق به عنوان یک مرکز معتبر اقتصادی در دنیا بر اساس ...

ادامه خبر