این انتظار وجود داشت كه با آغاز سياست هاي حمايتي دولت از خودروسازان براي ثابت نگاه داشتن قيمت ها و همچنين افزايش توليد خودرو بازار روي آرامش به خود ببيند، اما به نظر مي رسد بازار خودرو در جهت عكس اين اتفاق ها حركت مي كند.

ادامه خبر