همه می دانیم که این فناوری جدید تلویزیون چقدر خوب است اما تفاوت  آنها با هم دقیقاً در چیست؟ از لحاظ کاربردی چقدر بهتر است؟ سردبیر مجله صوتی-تصویری ?What Hi-Fi، سیمون لوکاس، به زبانی ساده توضیح می دهد:

ادامه خبر