معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت برای امسال برنامه ای در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد و بحث های مطرح شده در این مورد شایعه است.

ادامه خبر