بانك مركزي نام و مشخصات كامل صندوق هاي قرض الحسنه كه تا پيش از اين روي سايت اين بانك وجود داشت را حذف كرده و تنها نام صندوق هاي بانكها و موسسات اعتباري را در سايت خود درج كرده است.

ادامه خبر