اقدام اخیر بانک مرکزی در حذف نام بانک های در شرف تاسیس در حالی انجام شده است که بانک آینده بنا بر این تعریف جدید از سوی بانک مرکزی نه هست و نه نیست !

ادامه خبر