صندوق بین المللی پول با پیش بینی چشم انداز روشن تر برای اقتصاد ایران در سال 2014، رشد 1.27 درصدی، تورم 29 درصدی، بیکاری 14.48 درصدی، و افزایش 2 برابری بدهی دولت ایران در این سال را پیش بینی کرد.

ادامه خبر