رشوه انواع مختلف دارد و برای استمرار خود به نام های مختلف در می آید مانند: انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.

ادامه خبر