آخرین عکس از دو بازیگر جاودانه ی طناز جهان قیل از مرگشان ...