موسسه CIWEM (موسسه مدیریت آب و محیط زیست) برندگان نهایی رقابت سالانه عکاسی زیست محیطی خود را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این موسسه خیریه با هدف عمومی ایجاد جهانی پاک، سبز و تجدید شدنی و در زمینه ایجاد سیستمهای مدیریتی زیست محیطی، محافظت، توسعه، مصرف و حفظ منابع طبیعی، کنترل آلودگی، بهداشت عمومی و ... فعالیت گسترده ای دارد.

رقابت عکاس سال محیط زیست این موسسه نیز نمایشگاهی بینالمللی برای نمایش دادن برترین عکسهای زیست محیطی است که توانسته آگاهیهای عمومی را نسبت به محیط زیست و جامعه افزایش دهد. این رقابت در بخشهای تغییرات آب و هوایی، جهان طبیعی، کیفیت حیات، نوآوری در محیط زیست، جهان زیر آب، نمایی از جهان غرب، و جوانترین عکاس زیست محیطی سال برگزار میشود.

بر اساس نتایج اعلام شده سال 2010 این رقابت عکاس برتر زیست محیطی امسال «فلوریان شولز» نام دارد که تصویری از شنا کردن گروهی هزاران سفره ماهی را در کالیفرنیا به ثبت رسانده است، پدیده ای که بسیار نادر و غیر منتظره بیان شده است. در ادامه تصاویری از منتخبان این رقابت زیست محیطی را مشاهده خواهید کرد:
پرواز سفره ماهیها
برنده نهایی عکاس برتر محیط زیست در سال 2010 در بخش جهان زیر آب


رفع تشنگی
برنده جوانترن عکاس محیط زیست سال 2010 تصویر مگسی را در هنگام نوشیدن آب
از یک قطره درخشان بر روی برگی از علف در حیاط پشتی خانهاش در بلغارستان به ثبت رسانده استحمله مرغ مگس خوار به افعیفوک خاکستری


زادگاه قورباغهها در دریاچهای در مجارستان


«بحث» سه مرغ توکان کوچک بر روی یک شاخه


«بیخانمان»
خرچنگ «هرمیت» از بخش بالایی یک بطری به عنوان صدف استفاده میکند