طی سالهای 83 تا 91 حجم اسکناس و سکه منتشر شده از 4.9 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ادامه خبر