معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص لغو تحریم ها گفت: با حفظ منابع مشترک و افزايش انگيزه  ايران و شرکت هاي خودروسازي خارجی، روند مثبتي برای صنعت خودروسازی ایران در پيش خواهد بود.

ادامه خبر