در سال های اخیر چند میلیاردر مشهور به شدت مورد توجه رسانه ها قرار داشتند و میل آنها برای ورود به فوتبال و سینما آنها را ستاره کرده است که در این گزارش به مهمترین این افراد نگاهی اجمالی خواهیم انداخت .

ادامه خبر