در سه ماه اخیر، رویکرد واحد دولت در راستای حل و فصل مسائل خارجی و کاهش فشارهای جامعه بین الملل، تا حدودی جای خالی تصمیمات و سیاستگذاری های ارزی را پر کرد و بازار پرالتهاب ارز را به آرامش نسبی رساند.

ادامه خبر