با کاهش دوباره نرخ ارز به زیر ۳۰۰۰ تومان عسگراولادی واکنش نشان داده و گفت: نرخ ارز باید روی ۳۰۰۰ تومان ثابت بماند، کاهش بیشتر آن تولید داخل و صادرات را با مشکلات عدیده مواجه می کند.

ادامه خبر