این سدان گروه d در دو مدل 2.0 و 2.5 لیتری و در پنج نسخه موجود خواهد بود.

ادامه خبر