پرداخت 109 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی طی 33 ماه گذشته از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و استقراض دولتی تامین شده است.

ادامه خبر