سیاست > دولت - رئیس جمهور در خصوص مذاکره با آمریکا گفت: ما همه اقدامات دولت آمریکا را رصد می کنیم و اگر اقدامات معنا دار وجود داشته باشد پاسخ مشابه و عملی دریافت خواهد کرد.

حسن روحانی در ادامه کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای دولت شما چقدر مهم است که با آمریکا وارد مذاکره شوید و تاثیر اقدام اخیر تحریم ها کنگره آمریکا در این زمینه چه بوده است، گفت:رای مردم ایران در 24 خرداد خود یک اقدام جدی و معنا دار بود که هنوز پاسخ عملی و متناسب با این حماسه از سوی مقامات آمریکا به آن داده نشده است.وی افزود: بیاینه اخیر کاخ سفید نشانگر این است که برخی از مقامات این کشور هنوز آگاهی از پیام ملت بزرگ ایران را ندارند. رفتارها متناقض و پیام ها ناهمسو در گفتار و عمل است.روحانی که می گفت متاسفانه در آمریکا گروه فشار، مخالف گفت وگوهای سازنده و در پی منافع یک کشور خارجی است،افزود: منافع یک کشور خارجی و یک گروه تحمیل شده بر نمایندگان مجلس وجود دارد و این گروه حتی منافع آمریکا را هم مد نظر قرار نمی گیرد.رئیس جمهور ایران تاکید کرد:دولت مبنایش اجماع ملی برای حراست از حقوق ملت ازمسیر تعامل سازنده، فعال، و متناسب با اقدامات عملی طرفهای گفت وگواست.

وی با بیان اینکه برای ما آنچه مهم است پاسخ عملی دولت آمریکا است، افزود:ما همه اقدامات دولت آمریکا را رصد می کنیم و اگر اقدامات معنا دار وجو داشته باشد پاسخ مشابه و عملی دریافت خواهد کرد.در ادامه خبرنگار یکی از روزنامه ها در خصوص وجه ممیزه دولت تدبیر و امید در مووضوع هسته ای با دولت های قبلی سوال کرد که روحانی گفت:اولا برنامه صلح آمیز هسته ای ایران یک موضوع ملی و فراجناحی است و اصولی که دراین زمینه وجود دارد حفظ خواهد شد و حقوق هسته ای مورد تاکید این دولت خواهد بود، اما اهل تعامل و گفت وگو نیز هستیم و با جدیت با طرفهایمان وارد مذاکرات جدی و محتوایی شویم.وی گفت:اگر طرف مقابل همین آمادگی را داشته باشد من مطمئنم نگرانی های دو طرف در زمان نه چندان بلند رفع خواهد شد.اما درخواست های غیر قانونی راه به جایی نمی برد.رئیس جمهور با بیان اینکه اگر طرف مقابل بداند راه حل مساله هسته ای ایران صرفا و صرفا گفت وگو است ، خاطر نشان کرد: تردید جز اینکه مشکل را افزوده کند، راه به جایی نمی برد.وی در خصوص حل مساله هسته ای ایران هم گفت: راه حل هسته ای نیاز به اراده سیاسی دارد و بحث های مطول و طولانی مورد نیاز نیست . مساله کاملا روشن است؛ من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام می کنم ایران اراده جدی سیاسی برای حل این مساله و همزمان رفع نگرانی طرف مقابل را هم مد نظر قرار می دهد. امید داریم طرف مقابل هم این اراده سیاسی را داشته باشد ، نتیجه مطلوب در کوتاه مدت به دست می آید.