آخرین آمار فروش و اجاره مسکن در تهران منتشر شد.

آمار مقایسه ای سالهای 91 و 92 نشان می دهد که رونق قراردادهای مسکن شهرستان تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است اما در فرودین ماه و تیرماه، تعداد قراردادهای سال 92 کاهش بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.همچنین آمارهای شهرستان تهران هم حاکی از آن است که اجاره نشینی با رشد بالایی به نسبت سال گذشته روبرو بوده و در تیرماه امسال بیشترین کاهش قراردادهای خرید و فروش مسکن به ثبت رسیده است.براین اساس از یکم تا 24 تیرماه امسال 22 هزار و 652 قرارداد مسکن در شهرستان تهران به ثبت رسید که از این تعداد، 8 هزار و 119 مبایعه نامه، 13 هزار و 363 اجاره نامه، 4 اجاره به شرط تملیک، 252 انتقال سرقفلی و 763 پیش فروش بوده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 25 هزار و 786 قراداد بوده است که 14 هزار و 143 قراداد مبایعه نامه، 10 هزار و 183 قرارداد اجاره نامه، 5 قرارداد اجاره به شرط تملیک، 200 قرارداد انتقال سرقفلی و یک هزار و 95 پیش فروش به ثبت رسیده است.همچنین در خردادماه امسال 31 هزار و 70 قرارداد به ثبت رسید که از این تعداد 14 هزار و 590 قرارداد مبایعه نامه، 14 هزار و 629 قراداد اجاره، 7 قرارداد اجاره به شرط تملیک، 371 قرارداد انتقال سرقفلی و یک هزار و 268 قراردادپیش فروش بوده است.این ارقام در مدت مشابه سال گذشته، 28 هزار و 925 قرارداد بوده است که قراردادهای مبایعه نامه سهم 16 هزار و 593 و قراردادهای اجاره نامه سهم 10 هزار و 515 را به خود اختصاص دادند.در اردیبهشت ماه امسال هم رقم کل قراردادها 35 هزار و 235 عدد بوده است که 18 هزار و 768 عدد مربوط به مبایعه نامه و 14 هزارو 68 عدد مربوط به اجاره نامه بوده است که در مدت مشابه سال گذشته، رقم کل قرادادها 29 هزار و 674 عدد بود.همچنین در فروردین ماه امسال تعداد 10 هزار و 548 قرارداد به ثبت رسید که از این تعداد 5 هزار و 365 قرارداد مبایعه نامه و 4 هزار و 465 قرارداد اجاره نامه بوده است در حالیکه در فروردین سال گذشته رقم کل قراردادها 13 هزارو 228 عدد بود که 7 هزار و 900 قرارداد مبایعه نامه و 4 هزار و 356 قرارداد اجاره نامه به ثبت رسید.