شرايط پيش فروش قطعي ويژه تيرماه از روز شنبه مورخ 29 تير ماه برقرار مي باشد.