مناقشات شکل گرفته درباره چگونگی قیمت گذاری خودرو، خواسته ها و انتظارات مصرف کنندگان در این حوزه را محقق کرده است؟

حدود سه هفته اخیر مناقشات بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی قیمت گذاری خودروها شدت یافته است به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ماموریت شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو را پایان یافته دانسته و از این شورا خواسته است با ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری، تعیین قیمت ها را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کند.پس از آن نیز رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از بازگشت وظیفه قیمت گذاری خودروها به سازمان حمایت مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان خبر داد. در مقابل رییس شورای رقابت اعلام کرد که این موضوع صحت نداشته و اختیار قیمت گذاری خودروها به سازمان حمایت واگذار نشده است. جمشید پژویان تاکید کرد که وظیفه قیمت گذاری خودروها کماکان بر عهده شورای رقابت خواهد بود.با این حال با وجود اظهارات رییس شورای رقابت، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شورای رقابت خواسته دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به این سازمان ابلاغ کند تا کارشناسان سازمان حمایت قیمت خودروها را براساس این دستورالعمل تعیین کنند.

مناقشات شکل گرفته بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین قیمت خودرو ها در حالی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند ادامه این روند هیچ سودی برای مصرف کنندگان نداشته و تنها موجب تضییع حقوق آن ها خواهد شد.در این زمینه رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفته که سازمان های مربوطه به جای مناقشه درباره چگونگی تعیین قیمت خودرو باید در زمینه راهکارهای افزایش تولید و کاهش قیمت این محصولات فعالیت کنند.سیدمحمد جعفری اظهار کرده که برای مردم مهم نیست که چه نهادی قیمت خودرو را تعین می کند بلکه مصرف کنندگان انتظار دارند قیمت خودروها کاهش و کیفیت این محصولات افزایش یابد.دیگر کارشناسان نیز انتقادات مشابهی را در این زمینه مطرح کرده اند تا جایی که شهرام آزادی - عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، از مسوولان خواسته وظیفه قیمت گذاری خودرو را نه به شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بلکه به یک کمیته مستقل متشکل از دانشگاهیان و اقتصاددانان واگذار کنند.این کارشناسان معتقدند مناقشات شکل گرفته در حال حاضر حاصلی جز تضییع حقوق مردم نداشته و انتظارات برای کاهش قیمت خودرو را محقق نکرده است.