شرايط پيش فروش  قطعي ويژه تيرماه از روز شنبه مورخ 15 تير،ساعت 10برقرار مي باشد.