ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۹ خود تاکید کرد اعضای شعب اخذ رأی پس از اتمام اخذ رأی شمارش آرا را با اولویت انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهند کرد.

در اطلاعیه شماره 29 ستاد انتخابات کشور آمده است اعضای شعب رأی پس از اتمام اخذ رای برابر قانون در هنگام بازگشایی صندوق ها قبل از هر اقدامی ابتدا آرایی که اشتباها به صندوق انتخابات دیگر انداخته شده است را با حضور ناظران محترم به صندوق مربوطه انتقال می دهند و سپس شمارش آرا با اولویت انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است رای گیری در شعب اخذ رای شهر تهران تا ساعت 23 تمدید شده است و در سایر حوزه های انتخابیه اعضای شعب افرادی را که در صف رای گیری حضور دارند به داخل شعبه هدایت و درب شعبه را بسته و بعد از آن برابر قانون از پذیرش افراد جدید خودداری نمایند.