یارانه تشویقی 220 هزار تومانی در شرایطی به طور کامل قابل استفاده است که افراد از تخفیف هر 11 قلم مشمول (ماکارونی، پنیر، مرغ ...

ادامه خبر