طرح فروش کمپرسی شکموتو جفت محور ویژه اسفندماه 1402 از امروز سه شنبه 15 اسفند راس ساعت 11 آغاز خواهد شد.

ادامه خبر