معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تاکنون بارش ها در کشور، 25 درصد نسبت به نرمال افت داشته ...

ادامه خبر